Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Tot voor kort kwam de zorg “naar je toe”. Was er wat met je gezondheid dan kwam de huisarts. Was het ernstig, dan vloog je het hospitaal in. Mocht het nodig zijn dan kwam de wijkverpleegster aan huis. Zij was vaak een duizendpoot en regelde van alles. Wanneer ze met pensioen ging kreeg zij meestal een bos bloemen en een nieuwe fiets.

Al met al ging de gezondsheidzorg teveel kosten en de overheid bedacht drie decentralisaties in het sociale domein. Moeilijke begrippen, maar dat betekent dat vanaf 1 januari 2015 de gemeente verantwoordelijk is voor de zorg en ondersteuning van de burger en niet de overheid. Het gevolg is een drietal wetten en een vracht aan begrippen en afkortingen. Daar gaan we:

Allereerst het omzetten van de AWBZ [ algemene wet bijzondere ziektekosten ] naar de WMO [ wet maatschappelijke ondersteuning ] en de Zvw [ Zorgverzekeringswet ] .
Voor Belt-Schutsloot is vooral de WMO van belang.

Wat houdt de WMO in?

Deze Wet Maatschappelijke Ondersteuning stelt de gemeente verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van haar inwoners. Deze “van overheid naar gemeente “ werkwijze moet bezuinigingen opleveren via zelfredzaamheid van de burger. Dit wordt transitie of kanteling genoemd. De burger moet in eerste instantie hulp zoeken in zijn eigen sociale netwerk [ familie, vrienden, buren. Het begrip MANTELZORG doet zijn intrede ]. Lukt dat niet dan biedt de overheid / gemeente “zorg op maat “ via het “keukentafelgesprek” met een WMO-consulent van de gemeente.

Dan kennen we ook nog: de PARTICIPATIEWET. Deze wet vervangt: a  de WWB [wet werk en bijstand / b  de WSW [ wet sociale werkvoorziening ] / c  deels de WAJONG [wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten ].
Doel van deze wet: meer mensen met ziekte / beperking aan het werk krijgen.

en tenslotte: de JEUGDWET. Gemeenten hebben jeugdhulpplicht voor kinderen tot 18 jaar.

De ZORG en ONDERSTEUNING komt dus vanaf 1 januari 2015 niet meer naar je toe, je moet die zelf zoeken. Aanvragen daarvoor kun je indienen bij het WMO zorgloket van de gemeente.

Dan nog een hele serie begrippen die met deze nieuwe situatie te maken hebben zoals:

1 / VEILIG THUIS ORGANISATIE: meldpunt huiselijk geweld / kindermishandeling.
2 / SENSOOR: anoniem met iemand praten / kindertelefoon.
3 / MEE: ondersteuning mensen met beperking.
4 / BUREAU VRIJWILLIGERSWERK . Valt onder welzijnsorganisatie TIMPAAN . Digitale vacaturebank.
5 / THUISZORGORGANISATIES.
6 / KERK.
7 / PRESENT.
8 / VOEDSELBANK.
9 / NOODFONDSEN.

Voor velen vaak een doolhof aan begrippen wat het gevaar inhoud van “ ik zoek het zelf wel uit “. Daarmee kunnen burgers zichzelf tekort doen.

Wij kennen hier dus het WMOzorgloket van de gemeente Steenwijkerland. Inwoners van Steenwijk kunnen daar op het fietsje heen. Voor de Beltigers is het of auto pakken of via internet / digitaal. Dat laatste is niet voor iedereen weggelegd.

Mogelijk is een plaatselijk ZORGLOKET, waar de inwoners van BELT-SCHUTSLOOT met hun problemen terecht kunnen voor advies en ondersteuning, een zinvolle gedachte.

J. G. Dijkstra.